COLLEGE CAFE to release on 11 August 2017

Producer Rajesh Shahale and director Dr. Raj Mane’s film COLLEGE CAFE is releasing on 11th August 2017. The film is about college friends, cafe and campus.

COLLEGE CAFE stars Akshay Kelkar, Bhivika Nikam, Ad. Prashant Bhelande, Aasavari Tare, Anushka Nikam, Dr. Chhaya Mane, Jaywant Bhalkar and Bhau Kadam. The music is composed by Arvind Hasabnis.